Organogram

Directie-generaal Sociale inspectie

Presentatie

De DG Sociale Inspectie controleert de correcte toepassing van de socialezekerheidswetgeving (RSZ-wetgeving, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds werk, tewerkstellingen van buitenlandse werknemers, …). Daarnaast ondersteunt de DG zowel de werkgevers als de werknemers bij de correcte toepassing van de socialezekerheidswetgeving en kan ze optreden als bemiddelaar in bepaalde sociale conflicten.

Directeur-generaal: Jean-Claude Heirman

Opdrachten

De belangrijkste doelstelling van de Directie-generaal (DG) Sociale Inspectie is de bestrijding van sociale fraude en zwartwerk. Ze heeft als opdracht de controle van en het toezicht op de correcte toepassing van de sociale wetgeving door de werkgevers. Het gaat om de aangifte aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), het jaarlijks vakantieverlof (de toekenning van vakantiedagen, de berekening en de betaling van het vakantiegeld), de arbeidsongevallen (de afsluiting van een verzekering tegen arbeidsongevallen en de aangifte van de gebeurde ongevallen), de kinderbijslag, de ziekte– en invaliditeitsverzekering, de tewerkstelling van vreemde werknemers en de deeltijdse arbeid.

Bovendien oefent de DG Sociale Inspectie een dienstverlenende rol uit door het informeren van werkgevers over de wettelijke en reglementaire bepalingen. Ze zorgt er ook voor dat de werknemers en de sociaal verzekerden kunnen genieten van de voordelen die door de wet voorzien zijn.

Naast de dagdagelijkse controles bij werkgevers en in de werkplaatsen, is de DG Sociale Inspectie actief in de strijd tegen mensenhandel. Het gaat hierbij om moderne vormen van slavernij waarbij de arbeid van een persoon uitgebuit wordt en er geen of een onvolledige betaling van socialezekerheidsbijdragen is. Daarnaast richt de DG zich op de sociale spitstechnologie. Dit zijn gesofistikeerde constructies waarbij bedragen ten onrechte worden onttrokken aan de inning van socialezekerheidsbijdragen. De toegepaste methodes worden steeds verfijnder. Ten slotte houdt de DG zich bezig met de onregelmatige of onrechtmatige detacheringen. Het gaat om internationaal georganiseerde sociale dumpingpraktijken waarbij bonafide bedrijven nadeel ondervinden doordat de concurrentie geen of slechts gedeeltelijk socialezekerheidsbijdragen betaalt.