Organisatie

Wat de FOD Sociale Zekerheid doet en niet doet

Wat de FOD Sociale Zekerheid doet

 • De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap helpt personen met een handicap en hun naaste omgeving door het toekennen van tegemoetkomingen (IVT, IT en THAB) en attesten die recht geven op andere rechten en sociale of fiscale voordelen. De DG bezorgt de burgers ook alle nuttige informatie over deze rechten en voordelen, via verschillende communicatiemiddelen: telefoon (0800/987.99), fax (02/509.81.85), website: www.handicap.fgov.be.
  Meer informatie over de DG Personen met een handicap

 • De DG Zelfstandigen maakt de regelgeving inzake de sociale zekerheid van de zelfstandigen op, interpreteert ze en informeert erover. De DG ziet ook toe op de correcte toepassing van de regelgeving en controleert de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. De DG Zelfstandigen staat in rechtstreeks contact met het publiek via de "Commissie voor vrijstelling van bijdragen", een administratieve commissie die aan de zelfstandigen die zich in een staat van “behoefte” bevinden of deze staat benaderen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling kan toekennen van de verschuldigde sociale bijdragen. Deze commissie behandelt jaarlijks ongeveer 27.000 aanvragen.
  Meer informatie over de DG Zelfstandigen

 • De DG Sociaal Beleid en de DG Beleidsondersteuning staan in voor de verschillende juridische studies met betrekking tot de sociale zekerheid. De DG Sociaal Beleid omvat 3 beleidsdomeinen: geschillen, regelgeving en kerngegevens. Ze verstrekt ook informatie met betrekking tot het vakantiegeld voor bedienden. De DG Beleidsondersteuning is, zoals haar naam suggereert, een administratie die de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van haar toezichthoudende ministers ondersteunt. De organisatie is samengesteld uit deskundigen en procesbeheerders die thans in zes verschillende domeinen actief zijn: conceptuele ontwikkeling, beleidsadvies, coördinatie, onderhandeling en communicatie en informatie. Ook de vragen rond de internationale aspecten van de sociale zekerheid worden er behandeld.
  Meer informatie over de DG Sociaal Beleid
  Meer informatie over de DG Beleidsondersteuning

 • De DG Oorlogsslachtoffers heeft twee hoofdopdrachten: de toepassing van de wetgeving inzake burgerlijke oorlogsslachtoffers, namelijk: uitspraak doen over het recht op een statuut van nationale erkentelijkheid en behandelen van de aanvragen om een invaliditeitspensioen of een pensioen van rechthebbende en de renteaanvragen. Bovendien beheert deze DG een archieffonds van grote historische waarde. Website: www.warvictims.fgov.be.
  Meer informatie over de DG Oorlogsslachtoffers

 • De hoofdopdracht van de Sociale Inspectie is te zorgen voor controle en toe te zien op de correcte toepassing van de socialezekerheidswetten, met als belangrijkste: de RSZ-wetgeving, de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag voor werknemers, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de sociale documenten en de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA), de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, de uitoefening van een zelfstandige activiteit door buitenlanders en deeltijdse arbeid.
  Meer informatie over de Sociale Inspectie

 • De bibliotheek van de FOD Sociale Zekerheid behoort tot de DG Beleidsondersteuning en is hoofdzakelijk gewijd is aan de sociale zekerheid en de sociale bijstand. De bibliotheek is open van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. De personen die ‘s ochtends aanwezig zijn kunnen tijdens het middaguur en ‘s middags tot 17 uur blijven.
  Meer informatie over de bibliotheek

Wat de FOD Sociale Zekerheid niet doet