Nieuwsoverzicht 2012

April 2012


Nationale enqute voor zelfstandigen

27/04/2012

Foto Sabine Laruelle

Op maandag 23 april werd een nationale enquête gelanceerd bij meer dan 700.000 zelfstandigen over de toekomst van hun sociale bijdragen.

Tijdens de vorige legislatuur was al een akkoord bereikt in de Ministerraad over de hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandigen.

In februari werd een Monitoringcomité opgericht om de weg naar een eenvoudiger en transparanter systeem uit te werken. Het Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van Unizo, (de Unie van Zelfstandige Ondernemers), van UCM ( Union des Classes Moyennes) , van SNI / NSZ (Syndicat Neutre pour Indépendants / (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), VSVZ (Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen), de organisaties van de cijferberoepen en het RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen) en de FOD Sociale Zekerheid (DG Zelfstandigen). Dit Comité heeft de opdracht gegeven een nationale enquête te organiseren bij de zelfstandigen over hun sociale bijdragen.

De enquête, een online vragenlijst, wordt gestuurd naar meer dan 700.000 zelfstandigen. Ze loopt van 23 april tot 7 juli. Het doel is in augustus over een volledige analyse van de resultaten te kunnen beschikken.

Persbericht

naar boven

RJV: Jaarverslag 2011

24/04/2012

Logo RJV

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie publiceert haar jaarverslag van 2011.

De eerste en belangrijkste taak van de RJV is tijdig het vakantiegeld betalen. Hoewel vanaf 2011 het vakantiegeld nog alleen via een rekeningnummer werd betaald, tenzij men er expliciet om vroeg dit niet te doen, heeft dit niet voor noemenswaardige problemen gezorgd.

Het voorbije jaar heeft de RJV nieuwe beheersinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd en werd het informaticasysteem vernieuwd.

Op basis van het tevredenheidsonderzoek van 2010 werd een actieplan ontwikkeld dat nauwgezet wordt uitgevoerd. Opleidingsplannen, loopbaanbegeleiding en werklastmeting geven het personeelsbeleid een nieuwe impuls.

Jaarverslag 2011

naar boven

FOD Sociale zekerheid gesloten

24/04/2012

Logo FOD SZ

Op 30 april en 1 mei 2012 zal de FOD Sociale Zekerheid gesloten zijn. Ook het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een handicap en de medische dienst zijn gesloten.

naar boven

DG Personen met een handicap neemt deel aan de beurs 'Autonomies'

24/04/2012

Logo FOD SZ

Op 26, 27 en 28 april neemt de sociale dienst van de DG HAN deel aan de beurs 'Autonomies' in Luik. Doelpubliek zijn ouderen, personen met een handicap en professionals uit de sociale sector.

Onze FOD zal er een infostand hebben en ook een presentatie geven rond onze contactpunten (het Call Center, de sociale dienst en de klantendienst).

Autonomies

naar boven

De omvang van sociale en fiscale fraude in Belgi: studiedag

19/04/2012

Logo FOD SZ

De FOD Sociale Zekerheid heeft op 19 april een studiedag georganiseerd over de omvang van sociale en fiscale fraude.

Op deze dag werd ondermeer de SUBLEC studie –Survey on the Black Economy- voorgesteld. De studie laat toe op een wetenschappelijke wijze de impact na te gaan van het beleid i.v.m. de strijd tegen fraude, een van de prioriteiten van de federale regering.

Conferentie: De omvang van sociale en fiscale fraude in België

naar boven

Nagemaakte documenten en webpagina

18/04/2012

Logo FOD SZ

Mails van fiscus@administration.be met het verzoek om het webformulier als bijlage in te vullen, moeten worden genegeerd. Het gaat om pure oplichterij.

De FOD Financiën onderzoekt de mogelijkheden om dit mailverkeer te stoppen en de webpagina te laten blokkeren.

Persmededeling

naar boven

Europa helpt jongeren om hun dromen te realiseren

12/04/2012

EU

In de Europese Unie zijn bijna 5,5 miljoen jongeren onder 25 jaar werkloos.

Ongeveer 53% van de jongeren zijn bereid om naar een andere lidstaat te verhuizen als dat hen zou helpen om werk te vinden. Nochtans blijkt dat slechts 3% van de Europese bevolking in een ander land dan het geboorteland woont. 33% van de belangstellenden geven aan dat voornamelijk financiële redenen hen beletten deze stap te zetten.

Een tijd doorbrengen in het buitenland geeft je echter niet alleen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen en kennis te vergaren, uiteindelijk is het ook een troef bij tewerkstelling.

De Europese Commissie en de lidstaten hebben daarom een pakket maatregelen klaargestoomd om die mobiliteit te bevorderen en jongeren aan werk te helpen. Het project Youth on the Move is er op gericht de vaardigheden van jongeren te vergroten door opleidingsmogelijkheden uit te breiden. Met de European Progress Microfinance Facility ondersteunt de Commissie jonge ondernemers. Op de website getuigen jongeren over hun buitenlandse ervaringen.

Youth on the Move

naar boven

Project generations@school

12/04/2012

EU

In het kader van het Europese jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties lanceert de Europese Commissie het project "generations@school".

Op 29 april, de Europese dag van solidariteit tussen generaties, brengen ouderen een bezoek aan scholen om er samen met de leerlingen na te denken over een betere toekomst voor iedereen. Alle scholen kunnen deelnemen met hun project en in elke lidstaat wint 1 school een prijs. De Commissie hoopt op deze manier intergenerationele vooroordelen te ontzenuwen en mensen te stimuleren om meer tijd door te brengen met iemand van een andere generatie in hun directe omgeving. De resultaten van het werk in de klas worden met andere Europese scholen gedeeld.

Ben je geïnteresseerd om een generations@school project te organiseren? Stuur een kort bericht met de naam van jouw school en de klas(sen) die zullen meedoen plus de datum naar: generationsatschool@paueducation.com

generations@school

naar boven

KSZ : jaarverslag 2011

10/04/2012

Logo KSZ

In 2011 bestond de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 20 jaar en in die periode is ze uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het netwerk van de sociale zekerheid.

In 2011 startte de voorbereiding van de geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart vanaf 1 januari 2014. De elektronische identiteitskaart (eID) wordt hét gebruiksmiddel waarmee zorgverstrekkers de situatie van hun patiënten kunnen raadplegen.

Even vooruitstrevend is het project e-PV. Met de invoering van een uniform, elektronisch proces-verbaal en de oprichting van een databank en de uitwisseling van gegevens worden de actoren in de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude merkelijk vooruit geholpen.

Er werd even veel werk gemaakt van de automatisering bij de OCMW's en er werden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een werkgroep "Uitkeringsfraude".

Jaarverslag 2011 (.pdf)

naar boven

Asbestfonds bestaat 5 jaar

05/04/2012

Logo Asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) werd op 1 april 2007 opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten en naar aanleiding van zijn 5-jarige bestaan werd de balans opgemaakt in een toegankelijk verslag.

Het Asbestfonds vergoedt de slachtoffers (en hun rechthebbenden) van asbestose (longfibrose) en van mesothelioom (hoofdzakelijk pleurakanker), twee ziekten die slechts kunnen worden opgelopen na contact met asbest.

Van april 2007 tot einde februari 2012 werden 1505 asbestslachtoffers vergoed: 887 voor mesothelioom en 618 voor asbestose. Die cijfers zouden moeten dalen binnen een tiental jaren omdat het gebruik van asbest eerst sterk beperkt en tenslotte definitief verboden werd eind jaren '90.

Het AFA wordt in gelijke mate gefinancierd door de Staat en de ondernemingen. Het vergoedt de zieken hetzij met een maandelijkse rente, hetzij met een kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald.

"In dit rapport hebben we doelbewust een belangrijke plaats ingeruimd voor interviews en getuigenissen", verklaart Jan Uytterhoeven, administrateur-generaal van het Asbestfonds. 

Het Asbestfonds 5-jarig bestaan (.pdf)

naar boven

Strijd tegen sociale fraude

04/04/2012

Logo FOD SZ

De ministerraad heeft een plan goedgekeurd dat de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opvoert.

Een arbeidsrelatie correct bepalen is cruciaal in de strijd tegen sociale fraude. Enkele nieuwe bepalingen in de arbeidsrelatiewet van 2006 laten toe schijnzelfstandigheid vlotter op te sporen en efficiënter aan te pakken. De specifieke criteria per sector, die de arbeidsrelatie kenmerken, zullen nu gemakkelijker en sneller worden vastgesteld.

Een strengere aanpak van schijnzelfstandigen was reeds voorzien in het regeerakkoord en aanbevolen door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De bestaande wetgeving voldeed echter niet om op te treden tegen misbruik van het zelfstandigenstatuut, terwijl het fenomeen alsmaar toeneemt.

De bevoegde ministers erkennen dat het probleem van schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren bijzonder in het oog springt, zoals de bouw en schoonmaaksector, de bewakings- en toezichtdiensten en de transportsector. De nieuwe wetsbepalingen maken het mogelijk dat dit probleem wordt aangepakt.

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers

naar boven

FOD Sociale Zekerheid gesloten op 9 april 2012

03/04/2012

Logo FOD SZ

Op 9 april 2012, Paasmaandag, zal de FOD Sociale Zekerheid gesloten zijn. Ook het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een handicap en de medische dienst zijn gesloten.

naar boven